Tarieven

Algemene voorwaarden

Team Spirit – Algemene voorwaarden (versie 2.2 – Januari 2023)

1.Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Team spirit en haar Klant of Partner. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant of Partner volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
2. Als Activiteit wordt beschouwd: de teambuilding activiteiten en workshops die worden aangeboden op en kunnen worden geboekt via www.teamspirit.be of een bedrijfseigen url uitgaande van Team spirit. Als Klant wordt beschouwd: diegene die een activiteit zoekt, offerte opvraagt of boekt bij of via team spirit. Als Partner wordt beschouwd: diegene die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Team Spirit voor de organisatie van een Activiteit.
3. De offertes van Team Spirit zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geldig gedurende een termijn van 14 dagen, waarna Team Spirit het recht heeft om de offerte eenzijdig te wijzigen. De offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer de Klant schriftelijk bevestigt. Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling, kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen.
4.1 De reservatie bij Team Spirit is pas definitief na betaling van het voorschot (50%).
4.2 De (voorschot)facturen van Teamspirit zijn betaalbaar aan Team spirit binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien is er, na vergeefse ingebrekestelling, een forfaitair schadebeding verschuldigd van 12% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 25,00 EUR.
5.1 Indien er bij Team Spirit op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Team Spirit zich uitdrukkelijk het recht toe voor om voor nog uit te voeren prestaties een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Klant weigert om op het verzoek van Team Spirit in te gaan, behoudt Team Spirit zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden of ingeval van niet-betaling, naar keuze van Team Spirit, haar prestaties op te schorten. Daarnaast worden bij niet-betaling van een factuur op vervaldag alle nog niet vervallen schuldvordering op de Klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
5.2 Team Spirit behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
5.3 Wanneer Team Spirit in de hierboven omschreven gevallen overgaat tot onmiddellijke en eenzijdige ontbinding is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd. In voorkomend geval behoudt Team Spirit zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Team Spirit meer heeft geleden en worden alle vorderingen van Team Spirit op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Voor de dienstverlening van Team Spirit zal er ook een extra service kost worden aangerekend. Deze service kost is voor onze administratieve en boekhoudkundige afhandelingen en zorgt ervoor dat we de werking van het platform kunnen blijven garanderen. De servicekost wordt enkel verrekend na goedkeuring van de offerte. Een offerte aanvragen is dus altijd gratis.
6.1 Als een boeking geannuleerd wordt door overmacht (het weer, pandemie…) voorziet Team Spirit een voucher voor de KLANT ten bedrage van eventueel door de KLANT reeds betaalde voorschotten zodat de geboekte Activiteit op een later moment georganiseerd kunnen worden. Bij annulatie minder dan twee werkdagen voor het evenement, vragen we het volledige bedrag als vergoeding.
6.2 In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulering van een geboekte Activiteit door de Klant blijft deze gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten, o.m. voor concept, research, enz. en van een schadevergoeding voor de door Team Spirit gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 50% van de prijs op de aanvaarde offerte, behoudens het recht van Team Spirit om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.
6.3 In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulering van een geboekte Activiteit door de Klant minder dan 14 dagen voor het geplande event blijft deze gehouden tot betaling van de prijs op de aanvaarde offerte.
  1. Team Spirit staat niet garant voor de feilloze werking van een computerconfiguratie, dit zowel door externe factoren (stroomuitval, bliksem, …) als door factoren eigen aan de computerconfiguratie (netwerkstoringen, …), waarbij o.m. onverwacht verlies van programma’s en/of gegevens kan optreden.

8.1 Team Spirit is verzekerd voor haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid bij KBC
8.2 Team Spirit is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar Partner, werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordiger in het kader van de Activiteit. Team Spirit is slechts aansprakelijk voor eigen bedrog, fraude en opzettelijke fout.
8.3 Team Spirit verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst.
8.4 Voor zover Team Spirit bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden (zoals maar niet beperkt tot de Partner), kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware fout of opzettelijke fout.
8.5 Team Spirit staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de Klanten, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van Team Spirit. Bij schade of verlies van tijdens evenementen door Team Spirit of de Partner beschikbaar gesteld materiaal zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend aan de Klant. De Klant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onaangepast of onveilig gedrag van haar deelnemers of medewerkers.
8.6 Team Spirit is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de Activiteit. De Klant verbindt er zich toe om voor de duur van het evenement een verzekering af te sluiten die haar burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
8.7 Team Spirit heeft het recht om een activiteit te annuleren wanneer deze gevaar dreigt op de leveren voor haar medewerkers, haar materialen en/of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van de activiteit kunnen verstoren of wanneer het evenement om welke reden ook verboden of verhinderd wordt door de overheid (bv nav pandemie). Team Spirit kan in geen geval tot enige enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden maar voorziet wel in een voucher voor de KLANT voor eventueel reeds betaalde voorschotten.
8.8 Team Spirit en de Klant zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht, met uitzondering van de vouchers zoals voorzien onder artikel 8.7. Onder overmacht wordt niet limitatief verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van de Partner evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Klant of Team Spirit is voorgeschreven, alsook een pandemie, natuurverschijnselen zoals overstromingen, storm, enz., en alle omstandigheden die aan de redelijke controle van de partijen ontsnappen.
8.9 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Team Spirit en de Klant is te allen tijde beperkt tot een bedrag van 25.000 EUR per schadegeval. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij een bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
9. Indien de Activiteit op video of foto worden vastgelegd, zal Team Spirit of de Partner hieromtrent voorafgaandelijk toestemming vragen. Tenzij dit gaat over een product of dienst verkregen via een promotie, in dat geval heeft Team Spirit het recht om opnames via video of foto te nemen zonder verdere toestemming van de Klant.
10. Voor het privacy beleid wordt verwezen naar de Privacy Policy op www.teamspirit.be.
11. De nietigheid van een clausule van de algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.
12. De overeenkomsten met Team Spirit zijn onderworpen aan en zullen geïnterpreteerd worden volgens het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomsten zullen, bij gebrek aan minnelijke regeling, worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen.